Iberilen spam hakda başga alada ýok! Semalt hünärmeni, Google analitikasyndan nädip aýyrmalydygyny bilýär

Her bir internet ulanyjysy üçin spam, web sahypaňyzda howply meseläni görkezýän umumy mesele. Mysal üçin, köp adam kiberhüjümiň arkasynda duran näbelli iberijilerden e-poçta alýarlar. Bu spamerler web sahypalary bolan adamlary nyşana alanda problema hasam erbetleşýär. Köplenç, käbir ygtybarly spam bilen ýüzbe-ýüz bolup bilersiňiz, bu ýerde ygtybarlylygy şübheli ýerlerden birneme arkaýyn traffigi başdan geçirýärsiňiz. Referüz tutulýan spamdan ýasalan traffik öwrülmeýär we derrew ýüze çykarylýar. Spamerleriň maksatlaryny dogry ýola goýmak üçin çylşyrymly gurallar we ýeterlik SEO başarnyklary bar.

“Google Analytics” web sahypasy bilen näçe çalt ýa-da aragatnaşygyňyz bilen traffigi galp diýip belleýär. Spamerler hakyky traffikden tapawutlandyryp bilýän ýalan onlaýn barlygy döretmek ukybyna eýedir. Galp sahypa görnüşlerini, galp mahabatlary, wakalary, geleşik yzarlaýyş maglumatlary, şeýle hem galp sosial media barlygyny edip bilerler. Bu spamlaryň köpüsi, Google Analitika sahypasynda, her gezek täzesine geçip bilmekleri üçin host adynyň ýoklugy bilen bolup geçýär.

Semalt Digital Services” -iň Müşderi Üstünlik Dolandyryjysy Maýkl Braun ugrukdyryjy spama we galp traffige garşy nädip göreşmelidigi barada käbir maslahatlar berýär.

Galp traffik

Spam botlarynyň köpüsi web sahypasyny köp traffik gazanmak bilen bir hatarda sahypanyň görülýänleriň sanyny köpeltmegi maksat edinýär. Netijede, käbir adamlar bu galp traffikden peýdalanyp bilerler. Mysal üçin, dahylly web sahypalarynyň köpüsi göni traffigi talap edýär. Bu täsir geljekki müşderileri köp sanly ýa-da müşderi bilen internet sahypasynda satyn almak barada pikir edip biler. Mundan başga-da, traffik ynamdarlyk duýgusyny, onlaýn öwrülişigiň ýüregini getirýär.

Iberilýän spamdan gaça durmak üçin käbir maslahatlar

Botlar, web arkaly gaýtalanýan meseleleri ýerine ýetirmekde örän takyk we çalt programma üpjünçiligi. Adamlar ýaly web sahypasynda käbir awtomatiki işleri ýerine ýetirip bilerler. Başgaça aýdylanda, botlar kiçi robotlar bolup, web sahypalarynyň mazmunyny gözlemek motorlary ýaly käbir gowy işleri edip biler. Şeýle-de bolsa, hakerler bu botlary öz erbet niýetlerini ýerine ýetirmek üçin ulanýarlar:

  • Galp teswirler we pikirler
  • Web sahypasyndan e-poçta ýygnamak
  • Galp ulanyjy hasaplaryny döretmek
  • Galplyk bäsdeşiň sahypasynyň abraýyny soňlamagy halaýar

Ulanyjy adyňyzdan uzaklaşdyrmak üçin ösen bot süzgüçlerini ulanmaly. Käbir ýagdaýlarda ulanyjylar web sahypasynyň beýleki möhüm gowşak bölekleri ýaly administrator panelini şifrläp bilerler. Mundan başga-da, käbir spam hüjümlerine müşderileriňize duýgur bolmak möhümdir. Olary üstünlikli spamçylaryň üstünlik gazanmak üçin ulanyp biljek köp zyýanly täsirlerinden halas edip bilersiňiz.

Netije

Bu ýerde erbet niýetli onlaýn adamlar köp, web sahypasynyň ulanyjylaryny diýen ýaly nyşana alýarlar. Sahypalary bolan adamlar üçin spamerler we hakerler ejiz pida bilen habarlaşyp, gymmatly maglumatlary ogurlap bilerler. “Google Analytics” ugrukdyryjy spamyň käbir ýagdaýlaryny ýüze çykaryp we ýok edip biler. Spam zyýanly niýetler bilen baglanyşyklary, goşundylardaky Troýanlary we wiruslary öz içine alýar. Olaryň käbiri administrator panelini döwüp, müşderiniň kredit kartoçkasy maglumatlary ýaly gymmatly maglumatlary ogurlap biler. Bu gollanmany ulanyp spamdan gaça durup bilersiňiz. Sahypaňyzyň howpsuzlygy berk bolmak bilen bir hatarda sahypaňyzy arassa we hakerlerden azat edip biler.

mass gmail